De artikelen worden alleen bezorgd op Ameland! De artikelen worden ivm hoge verzendkosten vanaf het eiland NIET verzonden naar het vaste land!

Algemene Voorwaarden Amelander Hondenwebshop

Inhoudsopgave:

* Artikel 1- Definities

* Artikel 2- Identiteit van de ondernemer

* Artikel 3- Toepasselijkheid

* Artikel 4- Het aanbod

* Artikel 5- De overeenkomst

* Artikel 6- Herroepingsrecht

* Artikel 7- Kosten in geval van herroeping

* Artikel 8- Uitsluiting herroepingsrecht

* Artikel 9- De prijs

* Artikel 10- Conformiteit en garantie

* Artikel 11- Levering en uitvoering

* Artikel 12- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

* Artikel 13- Betaling

* Artikel 14- Klachtenregeling

* Artikel 15- Geschillen

* Artikel 16- Deelnemers, waaronder shops en merken

* Artikel 17- Aansprakelijkheidsbeperking

* Artikel 18- Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd; de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag; een kalenderdag;

Duurtransactie; een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager; elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht; de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier; het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand; een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand; middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden; de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Amelander Hondenwebshop;

De Meer 1, 9161 DP, Hollum-Ameland

Telefoonnummer: 06 50 63 72 11 (bereikbaar vanaf 10:00 tot 20:00 uur)

Email adres: info@amelanderhondenwebshop.nl

KvK-nummer: 71484078

BTW-nummer: NL001425117B39

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningsstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand Elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden "naar de geest"  van onze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specifieke gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

* de prijs inclusief belastingen;

* de eventuele kosten van verzending;

* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

* het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

* de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

* de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van techniek voor

   communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte

   communicatiemiddel;

* of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te 

   raadplegen is;

* de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst

   verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

* de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

* de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze 

   gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

* en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

   Optioneel: beschikbare maten, kleuren en soort materialen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte laten stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

* het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

* de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijk melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

* de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

* de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;

* de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;

* in geval van duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering;

* iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Ontbinden, ruilen en retouren

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangegeven en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Ontbinden kan uitsluitend na schriftelijk overleg met Amelander Hondenwebshop.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retouren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te  maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruikt te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient de bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten miste 14 dagen ingaande op de dag van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering dit ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7- Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkel of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Wanneer de consument een artikel wil ruilen, betaalt de consument voor het opnieuw verzenden van de levering. Tenzij Amelander Hondenwebshop de consument een verkeerd artikel heeft toegestuurd of heeft afgeleverd, of een artikel is vergeten te verzenden of af te leveren. Uitgezonderd zijn de artikelen die niet op voorraad zijn.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht of ruilen

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk  in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

* die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

* die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

* die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

* die snel kunnen bederven of verouderen:

* waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

* voor losse kranten en tijdschriften;

* voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

* voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

* voor etenswaar waarvan gegeten is.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

* betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op bepaalde of tijdens een bepaalde

   periode;

* waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

* betreffende weddenschappen en loterijen.

 

De producten dienen schoon, compleet en in niet gebruikte staat te zijn. Tevens dienen de producten vrij te zijn van hondenharen. Bij niet als nieuw te verkopen producten bedraagt de schade maximaal 100% van het aankoopbedrag en kan de retour worden geweigerd.

Indien het artikel of de verpakking beschadigd is, incompleet of hondenharen bevat, is Amelander Hondenwebshop vrij een bedrag hiervoor in rekening te brengen afhankelijk van de grootte van de schade.

 

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Amelander Hondenwebshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. De producten en diensten van Amelander Hondenwebshop worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Alle op de website van Amelander Hondenshop vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan, en zolang de voorraad strekt.

Amelander Hondenwebshop behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

* deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of

* de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Alle afbeeldingen, tekeningen, teksten, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, grondstoffen, opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden vermeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

* De consument de geleverde producten zelf heeft geprepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;

* De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderzins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

* De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

* Op hondenspeelgoed geeft Amelander Hondenwebshop geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd;

* Indien de klant producten heeft verwaarloosd. Onder verwaarlozing valt ook kauw- en bijtschade, aangebracht door een hond of ander dier;

* Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, door laten vallen, beschadigen door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen;

* Indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksomschrijving omschreven wijze is onderhouden;

* Bij normale slijtage van een product veroorzaakt door normaal (dagelijks) gebruik;

* Indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;

* Zonder geldige aankoopnota, of een kopie van de aankoopnota.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel  wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Wanneer de klant het product voor beoordeling en/of reparatie wil opsturen dient de klant ervoor te zorgen dat het product in de originele verpakking retour wordt gestuurd. Amelander Hondenwebshop is niet aansprakelijk voor eventuele transportschade. De kosten voor de verzending van het product van de klant naar Amelander Hondenwebshop zijn voor de klant. Amelander Hondenwebshop zal de klacht in behandeling nemen en zal de klant via een email bericht de uitkomst communiceren. Wanneer een klacht gegrond is heeft heeft de klant recht op vergoeding van de gemaakte verzendkosten.

Indien op voorraad worden producten in principe de volgende dag verzonden. Een extra noot: Aangezien Amelander Hondenwebshop zijn bedrijf runt vanaf waddeneiland Ameland, kan er vanwege overmacht door bijvoorbeeld de veerboottijden, de levering van de producten, in sommige gevallen langer duren dan de standaard leveringstijden. Amelander Hondenwebshop is hier in geen geval aansprakelijk voor.

Leveringen worden uitsluitend compleet geleverd, tenzij ander overeengekomen.

De door Amelander Hondenwebshop genoemde levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van eventuele levertijden, zoals het punt hierboven beschreven, geeft de klant geen recht op schadevergoeding. De klant kan daarentegen de bestelling wel annuleren.

Wanneer producten bij een van onze leveranciers speciaal voor bepaalde klant besteld is, is het niet mogelijk om de bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te laten ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De klant is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door Amelander Hondenwebshop mee terug genomen en opgeslagen in depot.

Als de klant bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze mee retour genomen door Amelander Hondenwebshop. In geval de klant de producten geweigerd heeft, of ze binnen de periode van verblijf op Ameland, niet heeft afgehaald, of verder geen enkele vorm van communicatie met Amelander Hondenwebshop heeft getracht op te nemen, dan heeft Amelander Hondenwebshop het recht de klant een factuur te sturen, voor het extra opslaan van de producten, de extra gemaakte transportkosten, extra administratiekosten en eventuele waardevermindering van de producten. Deze kosten bedragen in ieder geval 10% van de hoofdsom, met een minimum van ten minste 20 euro.

Amelander Hondenwebshop heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mede te delen, en zulks zonder dat Amelander Hondenwebshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging;

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, ten alle tijden opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn, van ten minste een maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan  en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, ten alle tijden tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen, met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels, en een opzegtermijn van een maand. Hierbij merkt Amelander Hondenwebshop op dat deze regel ook geldt in geval van verblijf van uw vakantie ( hierbij wordt verstaan: weekend, midweek, langere periode van vakantie met een minimum van 1 of 2 weken, of een verblijf voor langere tijd met een minimum van 1 maand) op Ameland.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten;

* ten alle tijden opzeggen, mits inachtneming bovengenoemde punten, die gelden voor gasten tijdens een verblijf op Ameland, en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

* tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

* altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen;

* verlenging.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend verlengd worden of worden vernieuwd voor een bepaalde duur, zonder consument op de hoogte hiervan te stellen.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws-, en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal 3 maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van in ieder geval 1 maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument ten alle tijden mag opzeggen met een opzegtermijn van ten minste 1 maand, en een opzegtermijn van ten minste 3 maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws-, en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-, en weekbladen en tijdschriften, een proef- of kennismakingsabonnement, wordt niet stilzwijgend verlengd, maar eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur;

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst ten alle tijden stopzetten of opzeggen, dit met een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand, voor het einde voor het einde van de overeengekomen duur van verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen ( de ondernemer en de consument), nader overeengekomen wordt. Deze factuur dient binnen 7 werkdagen na de factuurdatum voldaan te worden, tenzij alleen schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de klant de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd aan Amelander Hondenwebshop. De rente die wordt gerekend is 5% over het openstaande bedrag, waarbij een ingegane maand, ongeacht de begindatum, als een gehele maand wordt gerekend.

Bij het uitblijven van de betaling is Amelander Hondenwebshop gerechtigd de betaling van de zaak uit handen te geven aan een incasso bureau. De kosten van deze handelingen zijn voor de consument, en deze kosten zal Amelander Hondenwebshop dan ook in rekening brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 werkdagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet onderling kan worden opgelost ontstaat een verschil, dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient de consument zich in eerste instantie te wenden tot de ondernemer. Er is ook een mogelijkheid om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform, via de website http://ec.europa.eu.odr

Een klacht melden of wachten op uitsluitsel daarvan, schort de verplichtingen van de ondernemer echter niet op, tenzij de ondernemer dit schriftelijk anders heeft aangegeven.

Indien een klacht gegrond wordt verklaard door de ondernemer, zal de ondernemer naar eigen keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of de producten repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Ook al woont de consument niet in Nederland, maar is de consument woonachtig in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is hierbij niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Deelnemers, waaronder Shops en Merken

Door producten in te sturen en aan te bieden gaat de deelnemer akkoord met onze Algemene Voorwaarden in dit artikel beschreven.

De deelnemer blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten en spullen. Komen deze producten of spullen echter beschadigd of kapot retour aan, dan zullen wij gezamenlijk overleggen, hoe dit op te lossen, en in de nabije toekomst te zien voorkomen. Blijft dit echter onveranderd, en blijven de producten en spullen, na gezamenlijk overleg, alsnog beschadigd of kapot retour gezonden worden, dan wordt de deelnemer na een waarschuwing van deze webshop verwijderd. Producten in hoedanig slechte kwaliteit mogen door deze webshop worden geweigerd, en kunnen op kosten van desbetreffende deelnemer retour worden gestuurd.

Amelander Hondenwebshop behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren, of zonder opgave van redenen de deelname te verbreken. De opstartkosten daarvan zullen dan niet retour worden gestort.

Amelander Hondenwebshop werkt uitsluitend en alleen met deelnemers die zich hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die het KvK-nummer hebben en ook in bezit zijn van een BTW-nummer. Deze gegevens zullen worden gecontroleerd en dienen vooraf te worden ingevuld.

Deelnemers zelf zijn verantwoordelijk voor het aanvullen van de voorraad, indien dit niet (tijdig) gebeurd zullen wij na een waarschuwing de deelnemer van onze site verwijderen. Dit zal zonder de teruggave van het opstart tarief zijn. Ten alle tijden zijn wij bereid met u mee denken, mocht hiervoor een speciale reden zijn. Dit kunt u ons kenbaar maken via de mail.

Namaakproducten worden door ons geweigerd, mocht dit achteraf gezien toch zo zijn, dan worden ze van de website verwijderd, en kunnen de producten op kosten van de deelnemer retour worden gezonden..

Ingestuurde producten blijven eigendom van de deelnemers, wij bieden alleen een platform aan waar wij spullen aanbieden met een afleverservice, alleen op het wadden eiland Ameland.

Indien een deelnemer geen gebruik meer wenst te maken van onze service, dan dient de deelnemer dit in ieder geval 1 maand van te voren aan ons te vermelden, de zogenoemde opzegtermijn. Na deze periode kunnen de producten op kosten van de deelnemer retour gestuurd worden, zonder dat er opstarttarief wordt berekend.

 

Artikel 17 - Aansprakelijkheidsbeperking

Wanneer de volledige koopsom is voldaan, gaat het eigendom van de geleverde producten door Amelander Hondenwebshop pas over. Het risico ter zake van de producten, gaat pas in op het moment als er afgeleverd is, over op de consument.

Op de geleverde producten die Amelander Hondenwebshop aanbiedt, aanvaardt Amelander Hondenwebshop geen enkele vorm van verantwoording toe, welke door bijvoorbeeld schade of een defect aan een product, wanneer er schade ontstaat aan hond, medemens of een ander levend wezen. Tevens onthoudt Amelander Hondenwebshop zich van elke vorm van aansprakelijk voor het onjuist handelen, gebruiken of toedienen van een product, of gebruik van deze producten buiten de specificaties om.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen van deze geschreven Algemene Voorwaarden, mogen niet ten nadele van de consument zijn. Deze dienen uitsluitend, dan wel op zodanige wijze te worden vastgelegd door de consument, en op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen ondernemer en consument, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle verdere geschillen tussen partijen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland. Deze uitspraak hiervan zal bindend zijn.